SOLID EDGE

เป็นโปรแกรมที่ช่วยในการออกแบบ ที่มีประสิทธิภาพ และความแม่นยำสูง สามารถออกแบบ 3 มิติ มีฟังก์ชันทั้งหมดสำหรับงานออกแบบ ชิ้นส่วนงานประกอบ งานโครงสร้าง งานโลหะแผ่น และรองรับระบบ Reverse Engineering หรือวิศวกรรมย้อนรอย เพื่อนำไปตรวจสอบความถูกต้องถูกใช้งานกันอย่างแพร่หลายในด้านวิศวกรรม เช่น ออกแบบเครื่องจักร ออกแบบผลิตภัณฑ์ งานผลิตชิ้นส่วน งาน Jig fixture

ในส่วนการใช้งานโปรแกรม มีชุดคำสั่งที่ใช้งานง่ายไม่ซับซ้อน มีความยืดหยุ่นในการใช้งาน และด้วยเทคโนโลยี Synchronous ทำให้ Solid Edge มีข้อได้เปรียบจากการออกแบบ 3 มิติ แบบเก่า คือ การขึ้นรูป และแก้ไขแบบ Non-history based เป็นการแก้ไขโดยไม่จำเป็นต้องมี Feature เก่าที่ใช้ สร้างโมเดลแต่ยังสามารถควบคุมขนาดต่างๆ ได้อย่างถูกต้องทำให้ผู้ใช้งานออกแบบได้เร็ว และง่ายขึ้น

Highlight Product

Synchronous Technology
เทคโนโลยี Synchronous ทำให้การสร้าง และแก้ไขโมเดล ไม่จำเป็นต้องอ้างอิงลำดับคำสั่งก่อนหลังในการสร้างโมเดล ทั้งเขียนจากตัวโปรแกรมเอง หรือนำเข้าจากโปรแกรมอื่น ทำให้ผู้ใช้งานมีอิสระในการออกแบบ หรือแก้ไขส่วนที่มีอยู่ ได้เร็ว และง่ายขึ้น รวมไปถึงการแก้ไขโมเดลใน Assembly หลายส่วนพร้อมๆ กัน ด้วยความยืดหยุ่นในการออกแบบนี้ ทำให้ลดขั้นตอนการวางแผนล่วงหน้าที่ยุ่งยาก
Generative Design
Generative Design เป็นฟังก์ชั่นที่ให้โปรแกรม เข้ามามีส่วนช่วยในการออกแบบชิ้นงาน โดยที่ผู้ออกแบบจะเป็นคนกำหนดคุณสมบัติ เงื่อนไข ต่างๆ เช่น วัสดุ น้ำหนักชิ้นงาน จุดจับยึด จุดรับแรง บริเวณที่ต้องการเปลี่ยนรูปทรงชิ้นงาน หลังจากนั้นโปรแกรม จะสร้างโมเดลขึ้นตามเงื่อนไข เพื่อให้ผู้ใช้งานเลือกรูปแบบของชิ้นงาน
Surface Modelling
เป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยให้นักออกแบบสามารถสร้างความสวยงามให้กับผลิตภัณฑ์ ด้วยการสร้างพื้นผิวที่มีส่วนโค้งต่างๆ ที่เชื่อมต่อกับโมเดลด้วยความ Smooth ต่างกับการสร้างแบบรูปทรงแบบเลขาคณิต และยังสามารถแก้ไขจุดหรือเส้นโค้งต่างๆ และควบคุมขนาดได้ แบบ Real time โดยอ้างอิงจาก Sketch ทำให้รูปลักษณ์ของผลิตภัณฑ์มีความสวยงาม และดึงดูดลูกค้ามากขึ้น
Sheet Metal
Solid Edge มีฟังก์ชั่น Sheet metal ที่คลอบคุมการออกแบบงานแผ่นโลหะทั้งหมด ด้วยวิธีการขึ้นรูปแบบแผ่นหรือนำโมเดล 3 มิติที่มีอยู่แล้วมาทำเป็นชิ้นส่วนโลหะแผ่น ทั้งงานพับ งานปั้มนูน การทำแผ่นคลี่ การสร้างตารางงานพับ รวมถึงคำสั่ง 2D nesting ที่จะวาง Layout สำหรับงาน Laser cut เพื่อประหยัดเวลาและลดต้นทุน
Assembly
สร้าง และจัดการไฟล์ Assembly ขนาดใหญ่โดยไม่โดยไม่เกิดความล่าช้า หรือข้อขัดข้องในการทำงาน ไม่ว่าจะเป็น Part ที่สร้างขึ้นใหม่ หรือ Download ชิ้นส่วนต่างๆ มาประกอบกัน รายละเอียดของส่วนประกอบทั้งหมดรวมถึง ท่อ, สายไฟ, งานโครงสร้าง, รอยเชื่อม และแผ่นโลหะ ซึ่งช่วยให้ออกแบบ และวิเคราะห์ได้แม่นยำยิ่งขึ้น
Drafting
Drawing เป็นงานขั้นสุดท้ายที่ใช้สื่อสารทางกระบวนการวิศวกรรมหลายอย่าง ระหว่างการออกแบบ และการผลิต ซึ่ง Solid edge สามารถลดเวลาได้ด้วย การสร้าง Template หรือตารางต่างๆ ที่ Link กับไฟล์ 3 มิติ โดยมีรายละเอียด คำอธิบายประกอบ และการวัดขนาดจะสอดคล้องกับมาตรฐานการวัดขนาดโดยอัตโนมัติ
Simulation
Solid Edge มีฟังก์ชันที่ใช้ในการวิเคราะห์ที่แม่นยำ ทั้งงานชิ้นส่วน งานโลหะแผ่น งานประกอบ และงานโครงสร้างได้พร้อมๆ กัน โดยผู้ใช้งานสามารถเลือก รูปแบบ กำหนดคุณลักษณะต่างๆ ที่ใช้วิเคราะห์ เช่น การรับน้ำหนัก แรงสั่น สะเทือน พลศาสตร์ของไหล และการถ่ายเทความร้อน โดยผลการวิเคราะห์ จะทำการเปลี่ยนแปลงตามโมเดล และปัจจัยอื่นๆ ที่ผู้ใช้งานแก้ไข แล้วทำการวิเคราะห์ให้ใหม่โดยอัตโนมัติ ช่วยลดความจำเป็นในการสร้างต้นแบบ เพื่อการทดสอบ ทำให้ประหยัดเวลา และลดต้นทุนด้านการผลิต
Flow Simulation
ฟังก์ชันจำลองพลศาสตร์ของไหลเป็นเครื่องมือที่ช่วยวิเคราะห์ของไหล และการถ่ายเทความร้อนที่รวดเร็ว และแม่นยำในช่วงแรกของกระบวนการออกแบบเพื่อให้ผู้ออกแบบได้รู้แนวโน้ม หรือผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นเพื่อตรวจสอบแก้ไขก่อนทำการผลิตจริง
Reverse Engineering
Solid Edge มีเครื่องมือในการทำ วิศวกรรมย้อนรอย โดยนำไฟล์ที่ได้จากการสแกนเข้ามาปรับแต่งแก้ไขในส่วนต่างๆ เริ่มตั้งแต่การค้นหาจุดที่ไฟล์สแกน ไม่สมบูรณ์ เช่น มีรูรั่ว หรือผิวทับซ้อนกัน แล้วทำการแก้ไข หลังจากนั้นสามารถโมเดลขึ้นใหม่โดยอ้างอิงจากผิวงาน สแกน และนำไปวิเคราะห์ความคาด เคลื่อนระหว่างไฟล์สแกนกับโมเดล
Electrical Design
Electrical Design เป็นฟังก์ชั่นการในออกแบบระบบไฟฟ้า และชุดสายไฟ ซึ่งเป็นขั้นตอนที่มีความซับซ้อน โดยโปรแกรมสามารถออกแบบระบบไฟฟ้าควบคู่ไปกับงานออกแบบโมเดล 3 มิติ โดยทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้เกิดผลิตภัณฑ์ที่สมบูรณ์มากที่สุด
Technical Publication
ฟังก์ชันในการสร้างเอกสาร หรือสื่อสิ่งพิมพ์เพื่ออธิบายรายละเอียดทางเทคนิคด้วยเนื้อหา และรูปภาพ เช่น ขั้นตอนการผลิต การติดตั้ง การบำรุง รักษา คำแนะนำการใช้งานคู่มือผลิตภัณฑ์ รวมถึงรายละเอียดต่างๆ เพื่อใช้ ในการสื่อสารทั้งภายใน และภายนอกองค์กร
Modular Plant Design
การออกแบบแผนผังโรงงานที่เกี่ยวกับระบบการวางท่อต่างๆ โดยเริ่มจากการเขียนไดอะแกรม P&IDs (Piping & Instrumentation Diagrams) ซึ่งเป็นสัญลักษณ์มาตรฐานของระบบ ANSI/ISA, DIN และ ISO ซึ่งจะเป็นตัวกำหนดอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้งาน เช่น ท่อ, ข้อต่อ, วาล์วน้ำ และจุดเชื่อมต่อต่างๆ เพื่อนำเข้าสู่การออกแบบ 3 มิติ โดยอ้างอิงจากไดอะแกรมที่ผู้ออกแบบสร้างไว้ เพื่อให้เกิดแบบผังโรงงานที่มีรายละเอียดสมบูรณ์
Data Management
การจัดการข้อมูลที่รองรับองค์กรขนาดเล็กถึงขนาดใหญ่สามารถทำงานร่วมกันได้หลายแผนก มีความปลอดภัยสูงในการรักษาข้อมูลสามารถสื่อสารภายในองค์กรได้อย่างรวดเร็ว ทั้งการรับ-ส่งข้อมูล ตรวจสอบการแก้ไขงานในแต่ละครั้งของแต่ละแผนก ซึ่งจะลดขั้นตอนการติดตามงาน ทำให้จัดการข้อมูลได้ง่ายขึ้น
 

BROCHURE SOLID EDGE

MORE INFORMATION REQUIRED

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้